Nashua 357 Gaffer Tape – White 40 metre x 48mm 1

Nashua 357 Gaffer Tape – White 40 metre x 48mm