Nashua 357 Gaffer Tape – White 40 metre x 24mm 1

Nashua 357 Gaffer Tape – White 40 metre x 24mm